Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging. Alle ouders zijn in principe lid van de oudervereniging. Het bestuur, de Ouderraad, wordt gevormd door een afvaardiging van leden van de vereniging: de klassenafgevaardigden en het Dagelijks Bestuur. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn ter inzage op school aanwezig en zijn op te vragen bij de secretaris.

De oudervereniging wil…
- De samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school bevorderen.
- Ouderhulp organiseren bij diverse activiteiten zowel in als buiten de klas.
- Activiteiten organiseren, die bijdragen tot de goede gang van zaken in het onderwijs en het welzijn van de leerlingen.

De Ouderraad bestaat uit…
Het Dagelijks Bestuur bestaande uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, afgevaardigde van het D.B. in de Schoolraad, vertegenwoordiger in de overblijfcommissie en algemene bestuursleden. Het D.B. is ieder jaar aftredend en eventueel herkiesbaar. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering. Nieuwe leden worden gekozen uit ouders die al een jaar zitting hebben in de O.R.

De klassenafgevaardigden
Van iedere groep heeft één ouder zitting in de Ouderraad. De klassenafgevaardigden hebben een jaar zitting in de O.R. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief en kunt u zich aanmelden om klassenafgevaardigde te worden.

De taak van deze klassenvertegenwoordiger bestaat uit de volgende punten:
- Aanspreekpunt voor de leerkracht naar de ouders toe betreffende het inschakelen van hulpouders voor klassenactiviteiten als lezen, knutselen, vervoer etc.
- Er voor zorgen dat de communicatie naar de leerkracht open blijft. Wanneer hij of zij signalen ontvangt vanuit de ouders betreffende schoolzaken, adviseert hij of zij om zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht. De klassenvertegenwoordigers(st)er kan, wanneer er zaken spelen die de hele groep betreffen of raken, ook zelf contact opnemen met de leerkracht om zodoende de communicatie tussen ouders en leerkracht optimaal te houden.
- Daarnaast zorgt de klassenvertegenwoordigers(st)er voor een attentie namens de ouders bij verjaardagen en langdurige ziekte van leerkrachten. De kosten worden betaald uit de ouderbijdragen.

Voorbeelden van activiteiten van de O.R. (deze vinden overigens allen plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking c.q. samenspraak met het team):
- Sinterklaas
- Kerstviering
- Pasen
- Begeleiding verkeersexamen
- Schoolreis
- Sportdag
- Hulp bij lees- en knutsellessen
- Hulp bij vervoer en uitstapjes
- I.V.N.
- Klusjes
- Sint Maartenviering
- Hulp bij versieren van het gebouw bij diverse feestmomenten

Met de hulp van de ouders zijn de leerkrachten in staat om meer en ook beter georganiseerde activiteiten voor en met de kinderen uit te voeren. Daarnaast is ouderhulp belangrijk voor de kinderen, omdat zij op die manier ook de betrokkenheid van hun ouders bij de school kunnen ervaren.

Aan het begin van het schooljaar kan iedere ouder zich opgeven voor:
- Hulp in de klas.
- Hulp bij buitenschoolse activiteiten.
- Hulp, organisatie en voorbereiding van de diverse activiteiten.

De klassenafgevaardigden zorgen op verzoek van de leerkrachten voor een goede verdeling van de hulp van de ouders over de diverse activiteiten.

De inzet en medewerking van de ouders op onze school is erg groot. Daar zijn wij heel erg blij mee en daar zijn wij ook erg trots op!

De oudervereniging doet verslag van al haar activiteiten in de jaarvergadering. Alle verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in het O.V.-archief. Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de secretaris.