Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap wordt via de Schoolraad vormgegeven. De Schoolraad is ontstaan door aan de Wettelijk Verplichte Medezeggenschapsraad (M.R.), die bestaat uit 2 gekozen ouders en 2 gekozen personeelsleden, een aantal deskundige ouders als schoolraadleden toe te voegen. Voor deze structuur is gekozen om voldoende kennis en vaardigheden in huis te hebben zodat alle taken die bij de M.R. liggen, goed uitgevoerd kunnen worden. Op deze manier is de Schoolraad een volwaardig overlegorgaan. Ook wordt de directeur uitgenodigd om bij een gedeelte van de vergadering aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn openbaar waarbij iedereen als toehoorder welkom is. Om als toehoorder bij de vergadering aan te sluiten dient u dit 2 weken vooraf kenbaar te maken, indien er vertrouwelijke agendapunten zijn kan een toehoorder voor een (deel van de) vergadering worden geweigerd. Iedere betrokkene van de school kan tevens gebruik maken van het spreekrecht. Op deze manier is het mogelijk om onderwerpen die de achterban van belang vindt in te brengen in de M.R. vergadering. Om gebruik te maken van het spreekrecht, dient dit 2 weken vooraf kenbaar gemaakt te worden zodat de M.R. zich gedegen kan voorbereiden op het onderwerp.

De missie van de M.R. is het bewaken en stimuleren van de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school. De hierbij behorende visie is een veilige, uitdagende en prettige leer- en werkomgeving voor kinderen en personeel waarbij sprake is van een open communicatie. De M.R. is goed geïnformeerd, georganiseerd, proactief, deskundig en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling.

De medezeggenschap is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (W.M.S.) Deze wet geeft een aantal bevoegdheden met betrekking tot beleidsvoornemens van de directie en/of het bestuur van de school. Zie schoolgids voor meer informatie.

Vergaderdata:

  • 30 september 2020
  • 25 november 2020
  • 20 januari 2021
  • 27 maart 2021
  • 19 mei 2021
  • 30 juni 2021

Agenda vergadering:

agenda-schoolraadvergadering 25-11-2020

Notulen vergadering:

notulen-30-09-2020

notulen-24-06-2020

notulen-13-05-2020

notulen-20-11-2019

notulen-02102019

notulen-26092018-1

notulen-13032019-1

notulen-15052019-1

Jaarplan:

jaarplan-mr-de-stapsteen

Jaarverslagen: 

jaarverslag-2016-2017

jaarverslag-2015-2016

jaarverslag-2017-2018

jaarverslag-2018-2019