Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap wordt via de schoolraad vormgegeven. De schoolraad is ontstaan door aan de wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit twee gekozen ouders en twee gekozen personeelsleden, een aantal deskundige ouders als schoolraadleden toe te voegen. Voor deze structuur is gekozen om voldoende kennis en vaardigheden in huis te hebben zodat alle taken die bij de MR liggen, goed uitgevoerd kunnen worden. Op deze manier is de schoolraad een volwaardig overlegorgaan. Ook wordt de directeur uitgenodigd om bij, een gedeelte van, de vergadering aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn openbaar waarbij iedereen als toehoorder welkom is. Om als toehoorder bij de vergadering aan te sluiten dient u dit 2 weken vooraf kenbaar te maken. Indien er vertrouwelijke agendapunten zijn kan een toehoorder voor een (deel van de) vergadering worden geweigerd. Iedere betrokkene van de school kan tevens gebruik maken van het spreekrecht. Op deze manier is het mogelijk om onderwerpen die de achterban van belang vindt in te brengen in de MR vergadering. Om gebruik te maken van het spreekrecht, dient dit 2 weken vooraf kenbaar gemaakt te worden zodat de MR zich gedegen kan voorbereiden op het onderwerp.

De missie van de MR is het bewaken en stimuleren van de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school. De hierbij behorende visie is een veilige, uitdagende en prettige leer- en werkomgeving voor kinderen en personeel waarbij sprake is van een open communicatie. De MR is goed geïnformeerd, georganiseerd, proactief, deskundig en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling.

De medezeggenschap is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS.) Deze wet geeft een aantal bevoegdheden met betrekking tot beleidsvoornemens van de directie en/of het bestuur van de school. https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2020-04-01

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten, deze wordt aangevuld met zes schoolraadleden. De zittingstermijn is vier jaren. Na deze vier jaren treden zowel ouder als leerkracht af en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Ouders die zitting willen nemen in de MR kunnen dit kenbaar maken via het e-mailadres mrdestapsteen@skozok.nl wanneer hiervoor een oproep wordt gedaan.

Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR:

Prisca Suijkerbuijk (voorzitter)
Stijn van Kerkhoven

Namens de personeelsleden hebben zitting in MR:

Ingrid Smeets
Roy van Hunsel

Namens de oudergeleding hebben zitting in de schoolraad:

Susanne Beelen (secretaris)
Natasha Kolsteren (vicevoorzitter)
Bram Baks
Mirjam Heesakkers
Janneke van Kessel
Gonny Boskeljon

Namens het personeel heeft zitting in de schoolraad:

Marcel van Aggel

Waarover mag de MR (schoolraad) meepraten?

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. In het algemeen kan worden gesteld dat de leden van de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: 

Onderwijs; lesmethoden, pedagogisch klimaat, verbeterpunten, etc.

Jaarkalender; vaststellen studiedagen

Financiën

MR en GMR

Basisschool de Stapsteen behoort tot stichting SKOzoK. De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van alle overkoepelende zaken van alle scholen behorende tot SKOzoK. De MR houdt contact met de GMR en kan haar wensen en ideeën op deze manier met de GMR uitwisselen.

Welke rechten heeft de MR?

De MR heeft twee soorten rechten, te weten, een adviesrecht en een instemmingsrecht.

Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie van de school moeten in een aantal gevallen advies aan de MR vragen over de plannen die er zijn voor de school. Het advies dat gegeven wordt door de MR wordt wel of niet nagevolgd door de directie en bestuur.

Instemmingsrecht: in ander gevallen is er sprake van instemmingsrecht. In deze gevallen kan de directie of het schoolbestuur alleen hun voornemen uitvoeren als de MR officieel heeft ingestemd. Dit gaat dus verder dan een vrijblijvend advies.

Of er sprake is van advies- of instemmingsrecht staat beschreven in het regelement van de Medezeggenschapsraad.

Contact met de ouders

 De MR onderhoudt graag contacten met de ouders van de leerlingen op school. Mocht u op- of aanmerkingen hebben inzake beleidsvorming van de school, neem dan contact op met mrdestapsteen@skozok.nl. Zaken die buiten de beleidsvoering vallen gelieve te communiceren met direct betrokkenen. Dit is in eerste instantie de groepsleerkracht. Wij informeren de ouders middels de agenda en notulen op de website.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u het beste een mail sturen naar mrdestapsteen@skozok.nl

Vergaderdata:

  • 30 september 2020
  • 25 november 2020
  • 20 januari 2021
  • 27 maart 2021
  • 19 mei 2021
  • 30 juni 2021

Agenda vergadering:

agenda-schoolraadvergadering-2021-01-20

agenda-schoolraadvergadering-2020-12-02.

Notulen vergadering:

notulen-20-01-2021.1.

notulen-02-12-2020-1.

notulen-30-09-2020-4

notulen-24-06-2020

notulen-13-05-2020

notulen-20-11-2019

notulen-02102019

notulen-26092018-1

notulen-13032019-1

notulen-15052019-1

Jaarplan:

jaarplan-mr-de-stapsteen

Jaarverslagen: 

jaarverslag-2016-2017

jaarverslag-2015-2016

jaarverslag-2017-2018

jaarverslag-2018-2019